Αγαπητά Μέλη του ΠΟΝΑΘΑ, καλείστε στην Γενική Εκλογική Συνέλευση την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00πμ στο οίκημα του Ομίλου.

Ημερήσια Διάταξη Γενικής, Καταστατικής και Εκλογικής Συνέλευσης:

  1. Εκλογή Προέδρου και  Γραμματέων της ΓΣ από τα παρόντα μέλη.
  2. Ανάγνωση και έγκριση των Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της 18 Μαρτίου 2018.
  3. Λογοδοσία του ΔΣ για την διετία 2017- 2019.
  4. Οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία.
  5. Νέο καταστατικό Ομίλου
  6. Θέματα μελών
  7. Ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου για την διετία 2019-2021
  8. Ψηφοφορία για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  9. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
  10. Λήξη Γενικής Συνέλευσης

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου και των έξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνονται γραπτώς στο Γραμματέα του Ομίλου τουλάχιστο εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την ώρα έναρξη της Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης. Τα ονόματα των υποψηφίων θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων.

Το νέο καταστατικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ομίλου, ΕΔΩ.

Επίσης αντίγραφο του νέου καταστατικού μπορεί να βρείτε και στο γραφείο του Ομίλου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΟΝΑΘΑ